Skip to main content

Reglament General Protecció de Dades

FONTANALS ESPORTIVA SA dóna compliment al deure d’informar recollit en els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de dades així com haurà de complir amb el principi de licitud del tractament (article 6 del RGPD).

 

ARTICLE 6 DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

1. El tractament només serà lícit si es compleix almenys una de les següents condicions:

a) l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;

b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;

c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament;

d) el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física;

e) el tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament;

f) el tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals, en particular quan l’interessat sigui un nen.

El que es disposa en la lletra f) del paràgraf primer no serà aplicable al tractament realitzat per les autoritats públiques en l’exercici de les seves funcions.

2. Els Estats membres podran mantenir o introduir disposicions més específiques a fi d’adaptar l’aplicació de les normes del present Reglament respecte al tractament en compliment de l’apartat 1, lletres c) i e), fixant de manera més precisa requisits específics de tractament i altres mesures que garanteixin un tractament lícit i equitatiu, amb inclusió d’altres situacions específiques de tractament a tenor del capítol IX.

3. La base del tractament indicat en l’apartat 1, lletres c) i e), haurà de ser establerta per:

a) el Dret de la Unió, o

b) el Dret dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament.

La finalitat del tractament haurà de quedar determinada en aquesta base jurídica o, quant al tractament a què es refereix l’apartat 1, lletra e), serà necessària per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. Aquesta base jurídica podrà contenir disposicions específiques per a adaptar l’aplicació de normes del present Reglament, entre altres: les condicions generals que regeixen la licitud del tractament per part del responsable; els tipus de dades objecte de tractament; els interessats afectats; les entitats a les quals es poden comunicar dades personals i els fins de tal comunicació; la limitació de la finalitat; els terminis de conservació de les dades, així com les operacions i els procediments del tractament, incloses les mesures per a garantir un tractament lícit i equitatiu, com les relatives a altres situacions específiques de tractament a tenor del capítol IX. El Dret de la Unió o dels Estats membres complirà un objectiu d’interès públic i serà proporcional a la fi legítim perseguit.

4. Quan el tractament per a un altre fi diferent d’aquell per al qual es van recollir les dades personals no estigui basat en el consentiment de l’interessat o en el Dret de la Unió o dels Estats membres que constitueixi una mesura necessària i proporcional en una societat democràtica per a salvaguardar els objectius indicats en l’article 23, apartat 1, el responsable del tractament, a fi de determinar si el tractament amb una altra fi és compatible amb la fi per al qual es van recollir inicialment les dades personals, tindrà en compte, entre altres coses:

a) qualsevol relació entre els fins per als quals s’hagin recollit les dades personals i els fins del tractament ulterior previst;

b) el context en què s’hagin recollit les dades personals, en particular pel que respecta a la relació entre els interessats i el responsable del tractament;

c) la naturalesa de les dades personals, en concret quan es tractin categories especials de dades personals, de conformitat amb l’article 9, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals, de conformitat amb l’article 10;

d) les possibles conseqüències per als interessats del tractament ulterior previst;

e) l’existència de garanties adequades, que podran incloure el xifratge o la seudonimització.

 

ARTICLE 13 DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

1. Quan s’obtinguin d’un interessat dades personals relatius a ell, el responsable del tractament, en el moment en què aquests s’obtinguin, li facilitarà tota la informació indicada a continuació:

a) la identitat i les dades de contacte del responsable i, en el seu cas, del seu representant;

b) les dades de contacte del delegat de protecció de dades, en el seu cas;

c) els fins del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament;

d) quan el tractament es basi en l’article 6, apartat 1, lletra f), els interessos legítims del responsable o d’un tercer;

e) els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, en el seu cas;

f) en el seu cas, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió, o, en el cas de les transferències indicades en els articles 46 o 47 o l’article 49, apartat 1, paràgraf segon, referència a les garanties adequades o apropiades i als mitjans per a obtenir una còpia d’aquestes o al fet que s’hagin prestat.

2. A més de la informació esmentada en l’apartat 1, el responsable del tractament facilitarà a l’interessat, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, la següent informació necessària per a garantir un tractament de dades lleial i transparent:

a) el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini;

b) l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades;

c) quan el tractament estigui basat en l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada;

d) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;

e) si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per a subscriure un contracte, i si l’interessat està obligat a facilitar les dades personals i està informat de les possibles conseqüències que no facilitar tals dades;

f) l’existència de decisions automatitzes, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

3. Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquesta altra fi i qualsevol informació addicional pertinent a tenor de l’apartat 2.

4. Les disposicions dels apartats 1, 2 i 3 no seran aplicables quan i en la mesura en què l’interessat ja disposi de la informació.

 

ARTICLE 14 DEL REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES

1. Quan les dades personals no s’hagin obtinguts de l’interessat, el responsable del tractament li facilitarà la següent informació:

a) la identitat i les dades de contacte del responsable i, en el seu cas, del seu representant;

b) les dades de contacte del delegat de protecció de dades, en el seu cas;

c) els fins del tractament a què es destinen les dades personals, així com la base jurídica del tractament;

d) les categories de dades personals de què es tracti;

e) els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, en el seu cas;

f) en el seu cas, la intenció del responsable de transferir dades personals a un destinatari en un tercer país o organització internacional i l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió, o, en el cas de les transferències indicades en els articles 46 o 47 o l’article 49, apartat 1, paràgraf segon, referència a les garanties adequades o apropiades i als mitjans per a obtenir una còpia d’elles o al fet que s’hagin prestat.

2. A més de la informació esmentada en l’apartat 1, el responsable del tractament facilitarà a l’interessat la següent informació necessària per a garantir un tractament de dades lleial i transparent respecte de l’interessat:

a) el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini;

b) quan el tractament es basi en l’article 6, apartat 1, lletra f), els interessos legítims del responsable del tractament o d’un tercer;

c) l’existència del dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les dades personals relatives a l’interessat, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades;

d) quan el tractament estigui basat en l’article 6, apartat 1, lletra a), o l’article 9, apartat 2, lletra a), l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment abans de la seva retirada;

e) el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control;

f) la font de la qual procedeixen les dades personals i, si escau, si procedeixen de fonts d’accés públic;

g) l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l’article 22, apartats 1 i 4, i, almenys en tals casos, informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat.

3. El responsable del tractament facilitarà la informació indicada en els apartats 1 i 2:

a) dins d’un termini raonable, una vegada obtinguts les dades personals, i a tot tardar dins d’un mes, tenint en compte les circumstàncies específiques en les quals es tractin aquestes dades;

b) si les dades personals han d’utilitzar-se per a comunicació amb l’interessat, a tot tardar en el moment de la primera comunicació a aquest interessat, o

c) si està previst comunicar-los a un altre destinatari, a tot tardar en el moment en què les dades personals siguin comunicats per primera vegada.

4. Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de les dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van obtenir, proporcionarà a l’interessat, abans d’aquest tractament ulterior, informació sobre aquesta altra fi i qualsevol altra informació pertinent indicada en l’apartat 2.

5. Les disposicions dels apartats 1 a 4 no seran aplicables quan i en la mesura en què:

a) l’interessat ja disposi de la informació;

b) la comunicació d’aquesta informació resulti impossible o suposi un esforç desproporcionat, en particular per al tractament amb finalitats d’arxiu en interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics, a reserva de les condicions i garanties indicades en l’article 89, apartat 1, o en la mesura en què l’obligació esmentada en l’apartat 1 del present article pugui impossibilitar o obstaculitzar greument l’assoliment dels objectius de tal tractament. En tals casos, el responsable adoptarà mesures adequades per a protegir els drets, llibertats i interessos legítims de l’interessat, inclusivament fent pública la informació;

c) l’obtenció o la comunicació estigui expressament establerta pel Dret de la Unió o dels Estats membres que s’apliqui al responsable del tractament i que estableixi mesures adequades per a protegir els interessos legítims de l’interessat, o

d) quan les dades personals hagin de continuar tenint caràcter confidencial sobre la base d’una obligació de secret professional regulada pel Dret de la Unió o dels Estats membres, inclosa una obligació de secret de naturalesa estatutària.